Poskytované služby

Poskytované služby

Statistické analýzy dat

Požadavky klientů jsou v první fázi analyzovány a připraveno je individuální řešení, které je následně se zadavatelem konzultováno.
Po odsouhlasení navrženého řešení přichází na řadu zpracování dodaných dat, které zahrnuje následující činnosti:

Před samotnou analýzou je nutno data zkontrolovat z hlediska úplnosti, formátu, výskytu duplicit či logických vazeb a vztahů.
V optimálním případě by se mělo jednat o data ve formátu *.xlsx (MS Excel), popř. data z databáze. Obdržená data podrobíme důkladné kontrole, následně vytvoříme finální datovou formu, s kterou budeme pracovat v prostředí specializovaných statistických SW.

Tento typ analýzy zahrnuje obecnou popisnou statistiku, která zahrnuje například rozdělení četnosti proměnných, charakteristiky polohy, variability, šikmosti, špičatosti proměnných apod.

K testování hypotéz používáme parametrické i neparametrické testy (nejčastěji chí kvadrát test, t-test, analýza rozptylu, Kolmogorovův-Smirnovův test či Mannův-Whitneyův test.) Testujeme hypotézy, které vyplývají z požadavků klientů, popř. na základě analýzy potřeb klientů formujeme a testuje vlastní hypotézy. 

S využitím clusterové a faktorové analýzy definujeme faktory a segmenty (clustry), na základě kterých lze popsat a vysvětlit větší počet proměnných, resp. vytřídit jednotlivé proměnné do skupin na základě jejich podobnosti.

S využitím regresní analýzy (lineární i logistické) lze sestavit regresní modely, pomocí kterých definujeme a přesně identifikujeme vliv jednotlivých prediktorů (nezávislých proměnných) na závislou proměnnou. Zároveň s tím identifikujeme hlavní parametry regresního modelu vypovídající o jeho síle a vypovídací hodnotě.

Výsledky a závěry provedených analýz jsou klientovi prezentovány obecně formou tabulek, grafů či schémat.

Výsledky jsou prezentovány prostřednictvím jednotlivých aplikací MS Office. Standardně jsou využívány Word, Excel či PowerPoint.

Vytvořené výstupy (tabulky, grafy, schémata apod.) vycházející ze zpracování dat jsou klientovi podrobně vysvětleny, popsán a vysvětlen je dále kontext a postup realizovaných analýz. Podrobná interpretace použité analýzy dat, výsledků a dosažených zjištění a závěrů je nezbytná pro zodpovězení otázek a požadavků klientů.

Statistické zpracování dat a výzkumů do bakalářských, diplomových a disertačních prací

Zpracujeme Vaše data z výzkumů či jiná data a připravíme prezentaci a interpretaci výsledků použitelnou do Vaší seminární, bakalářské, diplomové či disertační práce. Otestujeme definované hypotézy nebo pomůžeme definovat jednotlivé hypotézy tak, aby s jejich pomocí bylo možno odpovědět na stanovené výzkumné otázky.

Tvorba profesionálních prezentací

Připravíme pro Vás moderní a kreativní prezentaci. Navrhneme koncept prezentace a vybereme atraktivní, srozumitelnou a pochopitelnou formu prezentace Vašich dat a výsledků analýz.

Konzultace v oblasti analýzy dat a statistického zpracování dat

Poskytujeme konzultace týkají se jednotlivých statistických analýz. Vysvětlíme s popíšeme postup výběru vhodných analýz, obsah a zaměření zvolených analýz, pomůžeme interpretovat dosažené výsledky, pomůžeme s tvorbou metodiky výzkumu a následného zpracování dat.

FAQ

Možnosti využití výsledků analýzy dat jsou odvislé od typu dat a konkrétních požadavků zadavatele. Studenti mohou využít výsledky analýzy jejich výzkumů či jiných dat k přípravě bakalářských nebo diplomových prací. Firmy mohou využít výsledky a závěry analýz k optimalizaci výroby, k optimalizaci nabídky výrobků či služeb jednotlivým cílovým skupinám, k řízení lidských zdrojů apod.   

Celková doba zpracování dat je závislá na rozsahu datového souboru a objemu požadavků klientů. Obvyklá doba od počáteční konzultace a zjištění konkrétních požadavků zadavatele po analýzu dat a vizualizaci a prezentaci výsledků je typicky 7 dní. V případě složitějších úloh je potřeba počítat s delší lhůtou. Naopak jednodušší úkoly založené na menších datových souborech jsou zpracovány v řádu několika dní, popř. mohou být zpracovány expresně do druhého dne.

Preferovaným formátem jsou data v MS Excel, popřípadě v jiných tabulkových procesorech. Zpracujeme však také databázová data.

Prezentace výsledků provedených analýz je přizpůsobena požadavkům klientů. Typicky je k vizualizaci a prezentaci výsledků používáno prostředí MS Office (Excel, Word, PowerPoint). Výsledky jsou obvykle prezentovány srozumitelnou a pochopitelnou formou, případné složitější výstupy jsou klientům vysvětleny a jsou blíže interpretovány. V případě potřeby jsou k jednotlivým typům analýz k dispozici formální náležitosti a statistické parametry. 

Zaujala vás naše nabídka?

Kontaktujte nás s Vašim dotazem, pokusíme se pro Vás najít optimální řešení s ohledem na dostupná data a Vaše požadavky.